AmateurCommunity chce zapewnić Ci jak najlepszą ochronę. Dlatego informacje o twoich wizytach przechowywane są w tzw. Cookies. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie na tej stronie można znaleźć w .

AmateurCommunity


Nie otrzymałeś jeszcze linka aktwujacego na e-maila? | Zapomniałeś hasła? | Zarejestruj się teraz za darmo

Nawigacja

polski

Regulamin

Ogólne warunki handlowe

Poniższe warunki handlowe regulują stosunek umowny pomiędzy spółką Broadcasting B.V., Lottumseweg 43, 5971 BV Grubbenvorst, Holandia (dalej w skrócie: IPB) a użytkownikami i klientami jej usług medialnych (dalej: użytkownicy). Określają one warunki, w jakich odbywa się korzystanie z usług IPB.

I. Przedmiot umowy; opis i zakres usług

 1. IPB umożliwia użytkownikom dostęp do centralnego systemu obsługującego bazę danych. Do systemu bazy danych można uzyskać dostęp przez różne domeny należące do IPB. System bazy danych zawiera profile, informacje i materiały autorów nagrań z kamer internetowych (dalej: autorzy) i innych uczestników. Użytkownicy po zameldowaniu mają możliwość wyszukiwania w bazie danych profili autorów, przeglądania profili, kontaktowania się z autorami i uzyskania dostępu do ich materiałów. Treść, rodzaj i czas trwania materiałów udostępnionych i przesyłanych przez poszczególnego autora zależy wyłącznie od samego autora. IPB świadczy zarówno darmowe jak i płatne usługi. Przed przygotowanie tych usług użytkownik zostaje poinformowany o obowiązku płatności, treści i zakresie usług, jak i o cenie i warunkach płatności.
 2. IPB oprócz tego portalu administruje także portale pod innymi nazwami i innymi domenami. Aby móc przygotować użytkownikowi możliwie jak największą ilość profili, IPB umożliwia użytkownikom poszczególnych portali dostęp do profili autorów, obejmujący szeroki zakres usług, jak i innych uczestników innych portali.
 3. Usługi IPB są oferowane wyłącznie do celów prywatnych, a nie komercyjnych. Przy rejestracji na portalu IPB użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług tylko do celów prywatnych.
 4. Chwilowe zakłócenia i przerwy w działaniu usług IPB mogą wynikać z działania siły wyższej jak i w wyniku zmian technicznych (prace konserwacyjne, przerwy w celu zabezpieczeń offline, aktualizacje oprogramowania). IPB dokona wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do usług. Dostępność usług ogranicza się do możliwości ich pobrania z nieznacznymi zakłóceniami.

  Nieznaczne zakłócenie dostępności usługi występuje wtedy, gdy czas zakłócenia lub przerwy nie przekroczy 24 godzin w miesiącu.
 5. IPB zastrzega sobie prawo do zmiany opisu świadczeń i usług, jeśli zmiana wynika z przepisów ustawowych lub urzędowych lub jeśli konieczne jest dostosowanie do postępu technicznego, o ile zmiana ta nie odbiega w wyraźny sposób od pierwotnego opisu świadczeń i usług, a użytkownik w wyniku zmiany nic nie traci.

  IPB powiadomi użytkownika w terminie dwóch tygodni przed wprowadzeniem takiej zmiany. Użytkownik może w tym okresie wyrazić sprzeciw wobec wprowadzeniu zmian. Jeśli użytkownik nie sprzeciwi się wprowadzeniu zmian w tym okresie, zmienione opisy świadczeń i usług obowiązują od dnia upływu terminu złożenia sprzeciwu.
 6. IPB może zlecać realizację swoich usług medialnych usługodawcom zewnętrznym. Zaliczają się do nich w szczególności dostawcy usług płatniczych, dostawcy treści, nadawcy newsletterów i firmy windykacyjne. Zewnętrzni usługodawcy, świadczący usługi na rzecz IPB nie są firmami trzecimi w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

II. Zawarcie umowy i dostęp

 1. Niepełnoletnie osoby jak i takie, które działają na zlecenie osób trzecich, są wykluczone z korzystania z usług IPB.

  W razie uzasadnionego podejrzenia przez IPB o korzystaniu z jej usług przez osobę nieupoważnioną, IPB ma prawo do identyfikacji tożsamości tej osoby przez sprawdzenie dokumentacji urzędowej.

  Nieupoważnieni użytkownicy będą wykluczeni z korzystania z usług IPB oraz z bazy danych.
 2. Dostęp do bazy danych i usług IPB zostaje przydzielony po zarejestrowaniu się użytkownika. Przy rejestracji użytkownik używa przydzielonego mu hasła i pseudonimu. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail użytkownika, jak i kompletnego uzupełnienia formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia linka wysłanego przez IPB na podany przez użytkownika adres e-mail.
 3. Zasadniczo każda osoba może zarejestrować się tylko raz. Rejestracja wymaga podjęcia samodzielnej zamierzonej decyzji rejestrującej się osoby.
 4. Wraz z rejestracją użytkownik akceptuje Ogólne Warunki Handlowe. Powoduje to powstanie bezpłatnego stosunku umownego pomiędzy IPB a użytkownikiem.

III. Usługi płatne

 1. Oprócz nieodpłatnych IPB oferuje także różnego rodzaju płatne usługi i świadczenia. Wraz z korzystaniem z tych usług użytkownik wchodzi w nowy stosunek umowny, oddzielony od bezpłatnego stosunku umownego. Podstawą tego nowego stosunku umownego również są niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. O treści, cenie, okresie trwania i warunkach płatności użytkownik zostanie poinformowany przed zakończeniem płatnego stosunku umownego na danym portalu. Umowa zostaje zawarta w chwili, gdy użytkownik na danym portalu wybierze płatną usługę i zaakceptuje płatność przez wciśnięcie przycisku „Kup” (dalej: proces zamówienia).
 2. Przez zawarcie płatnego stosunku umownego użytkownik otrzymuje w procesie zamówienia wybraną kwotę w formie wpłaty na konto. Saldo prowadzone jest w tzw. coinach. Używając coinów wyświetlanych przy poszczególnych usługach, użytkownik może uzyskać dostęp do danej usługi. Coiny będą zużywane wraz z wykonaniem usługi. Jeśli wszystkie coiny na koncie zostaną wykorzystane, dalsze korzystanie z płatnych usług nie będzie możliwe. W procesie zamówienia użytkownik może dodawać coiny na swoje konto.
 3. IPB oferuje użytkownikom automatyczne doładowanie środków na konto. Poprzez udzielenie zgody (opt-in) w systemie wybrana uprzednio przez użytkownika ilość coinów zostanie doładowana w razie wykorzystania środków. Środki zostaną doładowane tylko wtedy, gdy zostały wykorzystane w ramach korzystania z płatnej usługi.

IV. Czas trwania; wypowiedzenie

 1. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia stosunku umownego dotyczącego usług bezpłatnych w każdej chwili. Wypowiedzenie odbywa się poprzez rezygnację z profilu złożoną listownie, faksem lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu umowy profil użytkownika i związane z nim dane zostaną usunięte, o ile wymogi prawne nie wymagają ich zapisania. Stosunek umowny dotyczący płatnych usług musi zostać oddzielnie zakończony.
 2. Wypłacenie środków z konta w przypadku wypowiedzenia umowy nie jest możliwe.

V. Warunki płatności

 1. Opłatę za usługi płatne należy uregulować z góry na rzecz IPB i zostanie ona pobrana w pełnej kwocie i z użyciem metody płatności wybranej w procesie zamówienia.
 2. IPB może zlecić realizację płatności za usługi płatne zewnętrznemu usługodawcy.

VI. Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swojej rejestracji, a także za pozostałe podane przez niego dane, dotyczące jego osoby. Użytkownik zapewnia, że podane dane są zgodne z prawdą i opisują go osobiście. Podanie fałszywych informacji umyślne lub z zamiarem oszustwa może prowadzić do postępowania cywilnego lub karnego i upoważnia IPB do zablokowania profilu użytkownika, bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie od IPB.
 2. Użytkownik zapewnia, że nie będzie wykorzystywał usług IPB do celów handlowych i komercyjnych, a w szczególności do celów reklamowych. Użytkownikowi zabrania się odczytywania treści i profili innych użytkowników manualnie lub za pośrednictwem programów komputerowych, aby wykorzystywać w ten sposób uzyskane dane poza portalem IPB.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do poufnego traktowania danych dostępu. W przypadku przekazania danych dostępu osobom trzecim użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie skutki takiego działania. W razie podejrzenia przekazania danych dostępu osobom trzecim, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym IPB i samodzielnie podjąć działania mające na celu zapobieżenie dalszego niewłaściwego użycia (na przykład przez zmianę hasła użytkownika).
 4. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać usług IPB w niewłaściwy sposób, w szczególności,
  1. nie wykorzystywać ich w celu rozpowszechniania materiałów lub informacji o charakterze obraźliwym, rasistowskim, nacjonalistycznym lub do innych, niezgodnych z prawem celów;
  2. pobierać nielegalnej pornografii za pośrednictwem systemu bazy danych lub od autorów;
  3. nie wykorzystywać ich w celu grożenia, naprzykrzania się lub naruszania praw (w tym praw osobistych) innych użytkowników lub autorów;
  4. nie wprowadzać żadnych danych do systemu lub bazy danych, które zawierają wirusy, oprogramowanie lub inny materiał, który jest chroniony prawem autorskim lub innymi prawami ochronnymi, chyba że użytkownik jest posiadaczem tych praw lub posiada wymaganą zgodę na ich użytkowanie;
  5. nie wykorzystywać ich w taki sposób, który negatywnie wpływa na dostępność usług dla innych użytkowników;
  6. nie przechwytywać wiadomości e-mail i innych wiadomości, a także nie próbować ich przechwytywać;
  7. nie wysyłać wiadomości-łańcuszków;
  8. nie wysyłać wiadomości e-mail lub innych wiadomości w celach handlowych lub komercyjnych;
  9. w opisach osób nie podawać żadnych nazwisk, adresów, numerów telefonu lub faksu, adresów komunikatorów, adresów e-mail lub adresów URL;
  10. nie gromadzić, nie zapisywać ani nie przetwarzać danych osobowych innych użytkowników lub autorów.
 5. Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków lub naruszenie pozostałych obowiązków regulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi upoważnia IPB do natychmiastowego zablokowania dostępu użytkownika do bazy danych IPB jak i do bezterminowego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu.
 6. Jeśli użytkownik łączy z zawarciem stosunku umownego interesy komercyjne i handlowe lub używa udostępnionych mu danych do celów handlowych lub komercyjnych, względnie do celów wyraźnie zabronionych przez IPB, zobowiązuje się on do zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 euro za każde udowodnione naruszenie przepisów. Dalsze roszczenia odszkodowawcze pozostają w mocy.

VII. Funkcjonowanie serwisu

 1. IPB jest upoważniona, lecz nie zobowiązana do sprawdzania wprowadzanych przez użytkowników treści i danych oraz do usuwania odpowiednich danych, jeśli treści te naruszą niniejsze Ogólne Warunki Handlowe.
 2. IPB jest także upoważniona, lecz nie zobowiązana do sprawdzania tekstów, grafik jak i przesłanych na serwer obrazów i zdjęć pod kątem zgodności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi i przepisami prawnymi oraz w przypadku naruszenia do ich usunięcia.
 3. Autorzy mogą na swoich profilach prowadzić pamiętnik w formie bloga. Wpisy autorów będą bezpośrednio po ich wpisaniu wprowadzone do systemu bloga przez autorów. IPB nie ma możliwości pełnienia bezpośredniej kontroli wprowadzanych wpisów. Wpisy na blogu nie podlegają żadnej redakcyjnej ani treściowej kontroli przez IPB.

  IPB nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wpisów, ani za dostępność tego serwisu. Za treści i formę wpisów na blogu odpowiedzialny jest odpowiedni autor. IPB nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa przez treści wpisów na blogu.

VIII. Prawa

Użytkownik otrzymuje niewyłączne, niezbywalne i ograniczone na czas obowiązywania umowy prawo do użytkowania zamówionych odpłatnych materiałów.

IX. Odpowiedzialność

 1. IPB nie ponosi odpowiedzialności i gwarancji za prawidłowość i bezpieczeństwo rozpowszechnianych i przesyłanych przez autorów danych i treści. IPB nie ponosi także odpowiedzialności za prawidłowość treści profili autorów. Chociaż nie jest to dozwolone, autorzy mogą wprowadzać nieprawidłowe lub niezgodne z prawem informacje i treści lub wykorzystywać usługi IPB do celów niedozwolonych lub niezgodnych z prawem.
 2. Umożliwiając dostęp do bazy danych IPB udostępnia usługę informatyczną i nie gwarantuje sukcesu.
 3. Ponieważ IPB nie ma żadnego wpływu na transport danych przez Internet poza własną strukturą informatyczną, jak i ze względu na specyfikę i zawodność Internetu, IPB nie może ponosić odpowiedzialności za tego typu zewnętrzne utraty danych i/lub błędy związane z transmisją danych. IPB nie odpowiada za niedostępność ofert, które w uzasadniony sposób znajdują się poza obszarem wpływów IPB (np. na skutek działania siły wyższej lub usterek technicznych Internetu).
 4. IPB nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji, które użytkownik sam udostępnił osobom trzecim. IPB nie ponosi również odpowiedzialności za nieupoważnione uzyskanie przez osoby trzecie danych osobowych użytkowników (na przykład przez nieupoważniony dostęp do centralnej bazy danych), chyba że nieupoważnione uzyskanie danych przez osobę trzecią nastąpiło w skutek umyślnego działania lub rażącego zaniedbania IPB.
 5. IPB odpowiada - za wyjątkiem naruszenia istotnych zobowiązań umownych, uszczerbku na życiu i zdrowiu lub w przypadku roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt - tylko za umyślne działanie lub rażące zaniedbanie. Istotne zobowiązania umowne to takie, które są konieczne do osiągnięcia celu umowy.
 6. W przypadku lekkiego naruszenia jednego ze zobowiązań, które jest istotne dla osiągnięcia celu umowy (zasadniczy obowiązek), odpowiedzialność IPB jest ograniczona pod względem wysokości do szkody, która w zależności od rodzaju stosownej działalności jest przewidywalna i typowa.
 7. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności dotyczy także odpowiedzialności osobistej pracowników, reprezentantów i organów IPB.
 8. IPB nie ponosi odpowiedzialności przekraczającej powyższy zakres.

X. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zwalnia IPB w ramach przepisów prawnych z odpowiedzialności oraz wszelkich pozostałych zobowiązań, roszczeń i kosztów, wynikających z przypisanych mu działań i szkód powstałych w związku z obrazą, zniesławieniem, naruszeniem praw dóbr niematerialnych, praw osobistych i innych praw osób trzecich oraz w związku z niedostępnością usług dla innych użytkowników.

XI. Oferowanie usług przez zewnętrznych usługodawców

 1. Usługi oferowane za zgodą IPB przez firmy trzecie na portalach IPB podlegają dodatkowym warunkom i mogą być płatne dla użytkownika.
 2. Użytkownik, przed skorzystaniem z usługi firmy trzeciej, jest zobowiązany do zasięgnięcia informacji dotyczących jej Ogólnych Warunków Handlowych oraz zapoznać się z jej cennikiem. IPB nie jest stroną ani reprezentantem stosunku umownego zawartego pomiędzy użytkownikiem a zewnętrznym usługodawcą.
 3. IPB w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i wiarygodność treści, informacji, opinii i pozostałych wiadomości zewnętrznego usługodawcy, chyba że firmie IPB wykaże się rażące zaniedbanie lub umyślne zawinienie.

XII. Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych

 1. IPB zastrzega sobie prawo do zmian Ogólnych Warunków Handlowych w każdym czasie, o ile nie naruszy to istotnych regulacji stosunku umownego i jest to wymagane w celu dostosowania do zmian, które przy zawieraniu umowy nie były do przewidzenia przez IPB, a których nieuwzględnienie mogłoby znacznie zakłócić harmonię stosunku umownego. Istotne regulacje to w szczególności takie, które dotyczą rodzaju i zakresu uzgodnionych usług jak i czasu trwania, w tym regulacje dotyczące wypowiedzenia umowy. IPB ma prawo do dokonywania zmian w celu uzupełniania luk w umowie, które w szczególności następują w skutek zmian ustawowych oraz zmian w orzecznictwie.
 2. IPB poinformuje użytkownika o zmianach poprzez wysłanie pocztą elektroniczną wiadomości ze zmianami Ogólnych Warunków Handlowych. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec zmian w terminie dwóch tygodni. Jeśli użytkownik nie sprzeciwi się wprowadzeniu zmian w tym okresie, zmienione Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od dnia upływu terminu składania sprzeciwu.

XIII. Ochrona danych

IPB pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania jak i Polityką Prywatności. Zapisywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

XIV. Informacje ogólne

 1. Istniejący stosunek prawny pomiędzy IPB a użytkownikiem podlega, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, prawu Republiki Federalnej Niemiec. Właściwością miejscową sądu dla wszelkich roszczeń wynikających z tej umowy jest Berlin, o ile użytkownik nie jest konsumentem. Możność zastosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących w kraju, w którym użytkownik przebywa lub mieszka w momencie zawarcia umowy, pozostaje nienaruszona.
 2. Gdyby pojedyncze postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych były nieważne lub niekompletne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Handlowych.

XV. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU

 1. Prawo do odstąpienia

  Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania powodów.

  Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

  W celu wykonania prawa do odstąpienia należy nas (IP Broadcasting B.V., Lottumseweg 43, 5971 BV Grubbenvorst, Holandia; Telefon: 0031-77-3661878; E-Mail: info@ipbroadcasting.bv; Faks: 0031-77-3662942) poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy, przesyłając jednoznaczne oświadczenie (np. za pośrednictwem listu wysłanego pocztą, telefaksu lub wiadomości e-mail). W tym celu mogą Państwo posłużyć się załączonym wzorcem formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

  Do zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest poinformowanie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia

  W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, w tym koszty dostaw (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybrania innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas, korzystna cenowo dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. Do celu realizacji zwrotu użyjemy takiego samego środka płatniczego, którego użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwu naliczone dodatkowe opłaty w związku ze zwrotem.

  Jeśli zażądali Państwo, aby usługa rozpoczęła się w okresie odstąpienia od umowy, są Państwo zobowiązani do zapłacenia nam stosownej kwoty, odpowiadającej części całkowitego zakresu świadczonych usług przewidzianych umową, z których korzystali Państwo do momentu poinformowania nas o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy.
 3. Wzór formularza do odstąpienia od umowy

  (Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, należy wypełnić niniejszy formularz i odesłać go do nas.)

  IP Broadcasting B.V., Lottumseweg 43, 5971 BV Grubbenvorst, Holandia; Telefon: 0031-77-3661878; E-Mail: info@ipbroadcasting.bv; Faks: 0031-77-3662942:
  • Niniejszym odstępuję/-emy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy o zakup następujących towarów(*)/świadczenie następujących usług (*)
  • Zamówiono dnia (*)/ otrzymano dnia (*)
  • Nazwa konsumenta/-ów
  • Adres konsumenta/-ów
  • Podpis konsumenta/-ów (tylko w przypadku powiadomienia na piśmie)
  • Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.
 4. O ile użytkownik udzielił swojej wyraźnej zgody, prawo do odstąpienia wygasa przedwcześnie, jeśli żądana przez użytkownika usługa została w pełni wykonana przez IPB, zanim skorzystał on ze swojego prawa do odstąpienia od umowy.

Amatorzy na Topie

SlodkaNastolatka

24 Lat(a)
Jestem typową, słodką nastolatką z małego miasta… Jestem nadal dziewicą, która potrzebuje trochę pomocy, aby przeżyć ten pierwszy raz.

Amatorzy według kodu pocztowego

Amatorzy według kodu pocztowego

Kod pocztowy: 0xx-xx Kod pocztowy: 1xx-xx Kod pocztowy: 2xx-xx Kod pocztowy: 3xx-xx Kod pocztowy: 4xx-xx Kod pocztowy: 5xx-xx Kod pocztowy: 6xx-xx Kod pocztowy: 7xx-xx Kod pocztowy: 8xx-xx Kod pocztowy: 9xx-xx

All models appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material.